Šolski sklad

je bil ustanovljen z namenom, da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (135. člen ZOFVI).

Šolski sklad sredstva pridobiva:

 • s prostovoljnimi prispevki staršev,
 • z izvedbami prireditev za širšo javnost, ki jih pripravijo učenci in delavci šole (božično-novoletni sejem, koncerti, dražbe izdelkov, ipd.),
 • s prostovoljnimi prispevki občanov,
 • z donacijami,
 • z zbiranjem odpadnega papirja v okviru EKO ŠOLE,
 • iz drugih virov (zapuščin, premoženjskih avtorskih pravic darovalcev).

Namen šolskega skleda je, da z zbranimi sredstvi omogoči:

 • izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (prireditve, koncerti),
 • zviševanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru obveznega vzgojno-izobraževalnega programa (nakup didaktičnih sredstev in pripomočkov),
 • nakup nadstandardne in sodobnejše opreme,
 • dodatno izobraževanje nadarjenih učencev,
 • sredstva za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
 • prevoze otrok na razna tekmovanja,
 • kotizacijo udeležbe otrok na šolskih tekmovanjih,
 • pomoč socialno šibkim učencem,
 • promocijo šole v javnosti.

Upravni odbor sestavljajo:

Trije predstavniki zaposlenih (imenuje svet šole) in štirje predstavniki staršev (imenuje svet staršev).

Pravila šolskega sklada

 
 
 
 
 
 
Dostopnost