Šolska prehrana

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/13,  46/14 in 46/16) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Potrebna je prijava na malico oziroma kosilo v šoli. Obrazec je na povezavi spodaj.

 

Obrok Razred Obrok (€) Mesečno
Zajtrk 1. – 3. 0,64 cena obroka x število obrokov
Malica 1. – 9. 0,80
Popoldanska malica 1. – 9. 0,90
Kosilo 1. – 3. 2,33
4. – 6. 2,73
7. – 9. 2,93

 

Odjava obroka

Obroke prehrane odjavite na telefonsko številko (02) 566 90 64 (kuhinja) ali osebno najkasneje do 8. ure zjutraj za prihodnji dan oz. izjemoma za tekoči dan.

Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2021/2022

Pred novim šolskim letom staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bomo upoštevale dohodkovni razred v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, Izpolnjujejo naslednje kriterije:
•    Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
•    Do polne subvencije za kosilo oziroma do v celoti brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v RS.
•    Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada tudi subvencija za kosilo.
•    Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
•    Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
•    Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
•    Za prejemnika subvencije je malica oz. kosilo brezplačno.

 
 
 
 
 
 
Dostopnost