(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

je bil ustanovljen z namenom, da bi učenkam in učencem naše šole zagotovili boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa in obogatili tiste vzgojno-izobraževalne programe, ki se ne financirajo iz javnih sredstev (135. člen ZOFVI).

Šolski sklad sredstva pridobiva iz:

  • prispevkov staršev
  • prispevkov občanov
  • donacij
  • zapuščin
  • iz drugih virov
  • Sklad lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %.

Namen šolskega skleda je, da z zbranimi sredstvi omogoči:

 • Financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.
 • Nakup nadstandardne opreme.
 • Zviševanje standarda pouka in podobno.
 • Sredstva iz šolskega sklada se lahko namenijo tudi za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.
 • Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih iz prejšnjega stavka so lahko tisti učenci, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice (v nadaljnjem besedilu: upravičenci). Če sredstva, namenjena iz šolskega sklada, ne zadoščajo za kritje udeležbe vseh možnih upravičencev, upravni odbor sredstva dodeli vsem upravičencem v enakem deležu. Izjemoma upravni odbor sredstva dodeli le enemu ali samo nekaterim možnim upravičencem, če oceni, da posebne okoliščine, ki niso bile predmet odločanja o pravici do subvencije za malico, to opravičujejo. Taka odločitev mora biti sprejeta soglasno.

Upravni odbor sestavljajo:

Trije predstavniki zaposlenih (imenuje svet šole) in štirje predstavniki staršev (imenuje svet staršev).

Pravila šolskega sklada

Dostopnost