(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

(NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

SPLOŠEN ORIS PROJEKTA

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZ-ih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih.

Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti.

Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem.

Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

V letošnjem šolskem letu se je naša šola priključila projektu NA-MA POTI, ki se bo izvajal do 30. 6. 2022. V projektu sodeluje 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) od vrtcev do srednjih šol celotne Slovenije. OŠ Kapela je v skupini razvojnih VIZ-ov.

Razvojni
VIZ
Implementacijski
VIZ
Vrtci 9 12
Osnovne šole 11 28
Srednje šole 13 25
Skupaj 33 65

Vsi VIZ-i so razporejeni v štiri delovne time:

  • Reševanje avtentičnih problemov
  • Kritično mišljenje
  • Sodelovalno timsko delo
  • Odnos do naravoslovja in matematike

Na šoli bo deloval ožji projektni tim za delovno področje kritičnega mišljenja učencev in učiteljev z vključevanjem IKT.

V šolskem letu 2018/19 smo v sklopu projekta razvili kar nekaj didaktičnih pristopov in strategij, ki so temeljile na procesnih ciljih s poudarkom na razumevanju pojmov. Razvijali smo jih v sklopu učnih ur pri matematiki, fiziki, biologiji, naravoslovju, tehniki in tehnologiji ter spoznavanju okolja. V pomoč so nam bili gradniki in podgradniki, ki so bili sestavljeni na srečanjih projektnih vodij razvojnih VIZ-ov ter delovnih timih za matematično in naravoslovno pismenost.

V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali z razvijanje didaktičnih pristopov in strategij, s poudarkom na raziskovanju in preiskovanju. V sklopu matematične pismenosti bo to v obliki matematičnega modeliranja, med tem ko, bomo v sklopu naravoslovne pismenosti bolj podrobno vpeljevali posamezne elemente raziskovanja (od raziskovalnega vprašanja, načrtovanja, izvedbe in analize). Prav tako, kot v lanskem letu so v oporo učiteljem, članom projektnega tima na šoli, gradniki, ki bazirajo na elementih modeliranja pri matematiki in elementih raziskovanja pri naravoslovnih predmetih.

Vodja PT

Peter Škofič

Dostopnost