Projekt NA-MA POTI

(NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)
V letošnjem šolskem letu se je naša šola priključila projektu NA-MA POTI, ki se bo izvajal do 30. 6. 2022. V projektu sodeluje 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) od vrtcev do srednjih šol celotne Slovenije. OŠ Kapela je v skupini razvojnih VIZ-ov.

Razvojni
VIZ
Implementacijski
VIZ
Vrtci 9 12
Osnovne šole 11 28
Srednje šole 13 25
Skupaj 33 65

Cilj projekta NA-MA POTI je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih (finančne, digitalne, medijske) pismenosti otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Vsi VIZ-i so razporejeni v štiri delovne time:

  • Reševanje avtentičnih problemov
  • Kritično mišljenje
  • Sodelovalno timsko delo
  • Odnos do naravoslovja in matematike

Na šoli bo deloval ožji projektni tim za delovno področje kritičnega mišljenja učencev in učiteljev z vključevanjem IKT.

V šolskem letu 2018/19 smo v sklopu projekta razvili kar nekaj didaktičnih pristopov in strategij, ki so temeljile na procesnih ciljih s poudarkom na razumevanju pojmov. Razvijali smo jih v sklopu učnih ur pri matematiki, fiziki, biologiji, naravoslovju, tehniki in tehnologiji ter spoznavanju okolja. V pomoč so nam bili gradniki in podgradniki, ki so bili sestavljeni na srečanjih projektnih vodij razvojnih VIZ-ov ter delovnih timih za matematično in naravoslovno pismenost.

 

V letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z razvijanje didaktičnih pristopov in strategij, s poudarkom na raziskovanju in preiskovanju. V sklopu matematične pismenosti bo to v obliki matematičnega modeliranja, med tem ko, bomo v sklopu naravoslovne pismenosti bolj podrobno vpeljevali posamezne elemente raziskovanja (od raziskovalnega vprašanja, načrtovanja, izvedbe in analize). Prav tako, kot v lanskem letu so v oporo učiteljem, članom projektnega tima na šoli, gradniki, ki bazirajo na elementih modeliranja pri matematiki in elementih raziskovanja pri naravoslovnih predmetih.

 

Vodja PT

Peter Škofič