Projekt NA-MA POTI

(NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)
V letošnjem šolskem letu se je naša šola priključila projektu NA-MA POTI, ki se bo izvajal do 30. 6. 2022. V projektu sodeluje 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) od vrtcev do srednjih šol celotne Slovenije. OŠ Kapela je v skupini razvojnih VIZ-ov.

Razvojni
VIZ
Implementacijski
VIZ
Vrtci 9 12
Osnovne šole 11 28
Srednje šole 13 25
Skupaj 33 65

Cilj projekta NA-MA POTI je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih (finančne, digitalne, medijske) pismenosti otrok, učencev in dijakov od vrtcev do osnovnih in srednjih šol.

Vsi VIZ-i so razporejeni v štiri delovne time:

  • Reševanje avtentičnih problemov
  • Kritično mišljenje
  • Sodelovalno timsko delo
  • Odnos do naravoslovja in matematike

Na šoli bo deloval ožji projektni tim za delovno področje kritičnega mišljenja učencev in učiteljev z vključevanjem IKT.