(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14, 46/16 – ZOFVI-K in 76/23) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Potrebna je prijava na malico oziroma kosilo v šoli. Obrazec je na povezavi spodaj.

Obrazec Prijava na prehrano

 

Obrok Razred Obrok (€) Mesečno
Zajtrk 1. – 3. 0,64 cena obroka x število obrokov
Malica 1. – 9. 1,10
Popoldanska malica 1. – 9. 1,15
Kosilo 1. – 3. 2,33
4. – 6. 2,73
7. – 9. 2,93

 

Odjava obroka

Obroke prehrane odjavite na telefonsko številko (02) 566 90 64 (kuhinja) ali osebno najkasneje do 8. ure zjutraj za prihodnji dan oz. izjemoma za tekoči dan.

Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2023/2024

Pred novim šolskim letom staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bomo upoštevale dohodkovni razred v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo kriterije. Meje dohodkov za letne pravice so opredeljene v Odredbi o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice

Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2023/24:

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo kriterije. Meje dohodkov za letne pravice so opredeljene v Odredbi o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice.

Za leto 2023 veljajo naslednje meje:

Pravica do subvencije malice za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 652,12 eura.

Pravica do subvencije kosila za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 516,76 eura.

  • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada tudi subvencija za kosilo.
  • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
  • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
  • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
  • Za prejemnika subvencije je malica oz. kosilo brezplačno.

V sredo, 12. 7. 2023, je bil v Uradnem listu RS, št. 76//23 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Bistvena novost je, da bodo od 1. septembra 2027 vsi učenci, ki se bodo redno šolali in bodo prijavljeni na kosilo, upravičeni do subvencije v višini cene kosila. Šola bo kosilo učencev organizirala v okviru javne službe.

Zakon tudi določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Dostopnost